Objednávkový formulář
 
Název klubu / Organizace:
 
Adresa:
Ulice: Č.p.:
Město: PSČ:
IČ: DIČ:
 
Kontaktní osoba:
Příjmení: Jméno:
tel.: e-mail:
 
Pozn:
 
Vyber vyriantu platby:
Zakoupit software 2 500,- Kč..................................
 
Měsíční pronájem software 300,- Kč .....................
(cena je vč. hostingových služeb)
nejsme plátci DPH
 
Souhlasím s obchodními podmínkami
ZAVŘÍT

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

 

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

(dále také jen „vop“)

Vorel Petr,

se sídlem Majrov 633, 664 11, Zbýšov, IČ 76154190, neplátce DPH               

 mobil: +420 607 397 121 , adresa pro doručování elektronické pošty: info@nominace.eu

(dále jen zhotovitel)

 

1.     Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, smluvní vztahy mezi „zhotovitelem“, a jinými osobami, jakožto kupujícími, (dále také jen „kupující“), podle zaslané objednávky prostřednictvím webového formuláře na adrese nominace.eu/objednavkovy_formular.php. Kupující odesláním formuláře potvrzuje souhlas s těmito vop, které jsou pro obě smluvní strany závazné.

 

2.     Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká závazným odesláním objednávkového formuláře z výše uvedené webové stránce. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to zasláním faktury na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále také jen „elektronická adresa kupujícího“).

Při objednávce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Uvedené údaje je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou zhotovitelem považovány za správné.

Kupující není oprávněn umožnit využívání jeho uživatelského účtu třetím osobám, je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu (uživatelské jméno a heslo). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zhotovitelem či třetích osob.

3.     Vymezení předmětu vop

Kupujícímu je umožněn před uzavřením smluvního vztahu i během jeho trvání přístup k tzv. „ukázkové verzi“ předmětného softwaru. V ukázkové verzi jsou některé funkce softwaru vypnuty. Potvrzením vop dává kupující souhlas se seznámením předmětu smlouvy. Souhlasí s rozsahem, formou a zpracováním softwaru.

Jakékoliv změny softwaru jsou možné po předchozí dohodě kupujícího se zhotovitelem a jsou vyfakturovány v sumě dle platného ceníku služeb a dopředu odsouhlaseny oběma stranami.

4.     Cena zboží a platební podmínky

Zhotovitel si účtuje podle zvolené varianty kupujícího cenu za software v případě koupi předmětu této smlouvy cenu 2 500,- Kč. V této variantě je kupujícímu zpřístupněn software na dobu neurčitou. Daňový doklad na uvedenou sumu bude vystaven současně se zpřístupnění předmětu této smlouvy kupujícímu se splatností 14 dnů. V případě zániku zhotovitele bude zdrojový kód zaslán kupujícímu k jeho dalšímu užívání. Popřípadě na přání kupujícího je zdrojový kód zaslán kdykoliv v průběhu užívání předmětu této smlouvy elektronickou formou. Při této variantě smluvního vztahu bude každý kalendářní rok kupujícímu účtována suma 59,-Kč za služby spojené s pravidelnou aktualizací a hostingovými službami třetích stran. Faktura bude vystavena nejpozději měsíc před vypršením ročního vyúčtování s měsíční splatností.

Při variantě měsíčního pronájmu předmětu této smlouvy nelze zaslat zdrojový kód kupujícímu. Je účtována cena 300,- Kč za každý kalendářní měsíc. Daňový doklad na uvedenou sumu bude vystaven současně se zpřístupnění předmětu této smlouvy kupujícímu se splatností 14 dnů. A dále bude zasílán elektronickou formou vždy v měsíční periodě ode dne zprovoznění služby kupujícímu.

Veškeré platby lze provádět pouze bezhotovostním převodem na účet.

 

5.     Dodací podmínky

Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení objednávky standardně do 72hodin zpřístupnit kupujícímu předmět těchto vop na internetové adrese www.nominace.eu, nebo dle dohody zaslat kupujícímu zdrojový kód k umístění softwaru na internet samotným kupujícím.

Termín zpřístupnění software může být překročen v důsledku přírodní katastrofy, nezaviněných překážek u zhotovitele, i vyšší mocí. V takovém případě je zhotovitel oprávněn termín zpřístupnění přiměřeně prodloužit, či od kupní smlouvy odstoupit, aniž by kupujícímu vůči zhotoviteli vznikl nárok na odškodnění.

 

6.     Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dní ode dne zpřístupnění předmětu těchto podmínek.

Odstoupení musí být zhotoviteli odesláno v elektronické formě na e-mail  info@nominace.eu . V odstoupení je nutno označit číslo bankovního účtu, na který žádá kupující vrátit kupní peníze. Zaplacenou sumu lze kupujícímu zaslat pouze bezhotovostně na uvedený bankovní účet.

Odstoupí-li kupující od smlouvy jindy než je uvedeno v dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je výpovědní lhůta 1 měsíc. V tomto případě nemá kupující nárok na vrácení ceny zboží. Kupující, který uhradil plnou cenu předmětu této smlouvy a nejedná se o pronájem software, může požadovat zaslání zdrojového kódu. Zhotovitel tak učiní ve výpovědní lhůtě.

 

7.     Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2172 až 2173 občanského zákoníku.

8.     Nakládání s osobními údaji

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále také jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Kupující souhlasí, aby jeho osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále také jen „osobní údaje“), uvedené v objednávce a kupní smlouvě zhotovitel shromažďoval, zpracovával a uchovával v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem také pro účely zasílání informací a  obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobníc údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům zhotovitele a dále osobám, které jsou oprávněny software zhotovitele nabízet a poskytovat.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnuté informace podle přechozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.     Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky průběžně doplňovat a měnit podle obecně právních předpisů.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vždy platné ve znění v den odeslání elektronické objednávky zhotoviteli.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5.9.2015.

 

ZAVŘÍT